Online diensten

Ons vak is sterk gedigitaliseerd en dat proces zal de komende jaren onze aandacht blijven vergen. Reeds vele jaren werken we met online-toepassingen voor salarisadministratie en financiële administratie.

Werkgevers en werknemers kunnen op elke locatie en op elk gewenst moment de voor hen bestemde personeelsadministratie en loongegevens raadplegen via internet of speciaal hiervoor ontwikkelde apps. Gegevens worden veilig bewaard in de cloud.

Klanten kunnen hun financiële administratie voeren in de cloud of deze met ons uitwisselen via back-ups of auditfiles. Auditfiles worden gebruikt wanneer de klant gebruik maakt van een financieel pakket waarover wij niet beschikken zodat we toch inzicht kunnen krijgen in de gehele administratie. Bijna alle financiële administratiepakketten voorzien in de mogelijkheid om van de administratie een auditfile te genereren.

Ook koppeling tussen financiële administratiesoftware enerzijds en rapportage- en aangiftesoftware anderzijds doet werkprocessen versnellen en de foutenkans verkleinen.

Door Bolk & De Bekker is fors in rapportagesoftware geïnvesteerd om vanaf dit jaar mee te kunnen doen met het SBR-traject. SBR staat voor Standaard Business Reporting. SBR is een initiatief van de overheid in samenwerking met banken en belastingdienst met als doelstelling administratieve lastenverlichting.

Via aangepaste wetgeving kunnen de meeste ondernemingen vanaf 2014 voortaan hun jaarrekening op louter fiscale grondslagen opmaken. Hierdoor zijn er minder ingewikkelde bewerkingen nodig om afstemming tot stand te brengen tussen zogenoemde commerciële en fiscale cijfers. Dit levert tijdwinst op bij de opmaak van de jaarcijfers. Er is dus één set basisgegevens dat tegelijkertijd kan worden gebruikt voor digitale aanlevering van de vereiste gegevens aan belastingdienst, Kamer van Koophandel, CBS en aan banken.

In de nabije toekomst staan projecten als het openen van een klantenportaal en verwerken van de financiële administratie met behulp van scanningtechnologie op stapel.