Klokkenluidersregeling

Volgens de Verordening Accountantsorganisaties/Nadere Voorschriften Accountantskantoren is het verplicht om de klokkenluidersregeling van ons kantoor op de website te plaatsen.
Ons kantoor acht het van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid in ons kantoor.
Deze regeling is afgeleid van de best practice bepaling II.1.6. van de Nederlandse Corporate Governance code van 9 december 2003.


1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Het kantoor: Bolk en de Bekker Accountants en Adviseurs
 • De melder: degene die het vermoeden van een onregelmatigheid onder deze regeling meldt
 • De werknemer: een melder die in dienst is van het kantoor
 • Leidinggevende: degene die leiding geeft aan de werknemer
 • Directie: het bestuur van het kantoor, belast met de uitvoering c.q. naleving van deze regeling
 • Een vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot het kantoor, onder meer in verband met:
 1. Een (dreigend) strafbaar feit
 2. Een (dreigende) schending van wet- en regelgeving
 3. Een (dreigende) schending van interne procedures en regelgeving
 4. Een (dreiging van) bewust onjuist of onrechtmatig informeren van belanghebbenden
 5. Een (dreiging van het) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die ons kantoor schade kunnen opleveren
 6. Een (dreigende) onregelmatigheid in de sfeer van de persoonlijke omgang.
2. Procedure

Artikel 2
 

 1. De melder meldt een vermoeden van een onregelmatigheid bij de directie. Een werknemer meldt een vermoeden van een onregelmatigheid intern bij de directie.
 2. De directie legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, vast.
 3. De directie stuurt een ontvangstbevestiging aan de melder die een vermoeden van een onregelmatigheid heeft gemeld.
 4. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid door de directie ingesteld.
 5. De melder die het vermoeden van een onregelmatigheid meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van de onregelmatigheid is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de directie wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten het kantoor. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de melder niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder voor zover mogelijk gewaarborgd is.
 6. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding wordt de melder door de directie schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een onregelmatigheid (dan wel omtrent een verlengingstermijn voor behandeling). Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid.
3. Rechtsbescherming

Artikel 3

Het bestuur draagt er zorg voor dat de werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een onregelmatigheid heeft gemeld, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld als gevolg van het melden daarvan.


4. Inwerkingtreding

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2007.